x

Zaloguj się

LOCKOUT / TAGOUT Wdrożenie systemu w Twojej firmie

LOCKOUT / TAGOUT Wdrożenie systemu w Twojej firmie
 

Każdego roku mają miejsce tysiące wypadków w trakcie naprawiania lub serwisowania maszyn i urządzeń przemysłowych i niekontrolowanym wyzwoleniem energii. Większość z tych wypadków spowodowanych jest brakiem odłączenia źródeł zasilania. Na świecie, również w Europie, wprowadzono kilka przepisów, które wymagają, aby w trakcie serwisowania lub naprawy maszyn, wszystkie podłączone do nich źródła energii były wyłączone i zablokowane. Topserw oferuje w tym celu produkty do blokowania i oznaczania.

W kompleksowym wdrażaniu LOTO warto postawić przede wszystkim na poprawny audyt maszyn i urządzeń, a nastepnie na budowę systemu. Możliwie jest to dzięki połaczeniu działan niezależnej firmy audytorskiej, Państwa wiedzy o zakladzie oraz naszej wiedzy na temat produktów LOTO. Pozwoli to na stworzenie systemu zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Nieścisłości wykazane w wynikach raportu powinny uświadamiać, że LOTO to nie tylko same produkty, nie tylko kartka papieru na maszynie jako instrukcja, ale przede wszystkim cały system założeń: od pracownika, przez maszynę po filozofię pracy zakładu.

Czym jest LOCKOUT-TAGOUT?

Stosowanie blokad i zawieszek jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych oraz maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Procedura ta ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje elektryczne. Systemy Lockout-Tagout sa szeroko stosowane przez pracowników Utrzymania Ruchu.

Identyfikacja zagrożeń

Pracownicy mogą być narażeni na zagrożenia o charakterze mechanicznym lub wynikające z obecności źródeł energii w maszynie. Brak właściwego odłączenia tych źródeł energii stwarza ryzyko ewentualnego, przypadkowego uruchomienia urządzenia. Można wyróżnić wiele źródeł energii, które wymagają odłączenia. Najczęściej występujące rodzaje energii:

 

Założenia skutecznego systemu LOTO

 1. Zapewnienie bezpiecznej pracy podczas czynności napraw, remontów, przeglądów, czyszczeń i konserwacji (służby techniczne, podwykonawcy) oraz podczas czynności prowadzenia procesów produkcyjnych (pracownicy produkcji), poprzez prowadzenie działań takich jak: odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych, maszyn, urządzeń i instalacji (szczególnie w czasie wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych) w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje. Czynności te pozwlajaą na skuteczne zabezpieczenie maszyn i urządzeńo przed możliwością niekontrolowanego uwolnienia energii na pracownika.
 2. Zapobieganie wypadkom przy niezamierzonym użyciu maszyn, urządzeń, sprzętu i instalacji oraz wejściom w miejsca i obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku.
 3. Ochrona przed uszkodzeniem mienia i sprzętu.
 4. Stworzenie zabezpieczeń na wypadek popełnienia błędu przez pracownika lub inne osoby zmierzającego do zagrożenia wypadkowego lub niewłaściwego prowadzenia procesu produkcyjnego lub utrzymania ruchu.


Wymagania prawne w zakresie systemu LOTO 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.)

§ 10.2

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

§ 58.3

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(Dz.U.2013.492)

§ 26

Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający pojawienie się napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach.

§ 27

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy:
  a) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;
  b) oznaczyć miejsce wyłączenia;
  c) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;
  d) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;
  e) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.
 2. Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i conajmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy.
 3. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony w ust. 2, należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania.
 

Normy EU - Przepisy europejskie

Artykuł 19

„Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników oraz do stosowania wszelkich środków umożliwiających zmniejszenie zagrożeń do możliwego minimum”. 

Artykuł 46

Pracodawca musi dopilnować, aby wszelkie procedury bezpieczeństwa były ściśle przestrzegane i regularnie kontrolowane zapomocą odpowiednich środków”. „Pracownicy muszą stosować wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające wykonanie powierzonych im prac konserwacyjnych oraz zapewniające im bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia”.

Artykuł 49

Przy przeprowadzaniu konserwacji maszyn i urządzeń bez zasilania, urządzenia muszą być wyraźnie oznaczone.”

Normy BS - Przepisy brytyjskie

Punkt 537.2.2.4

Należy zastosować środki zabezpieczające elementy odłączające maszyn i urządzeń przed przypadkowym lub nieupoważnionym włączeniem

Punkt 537.3.1.2

Należy zastosować środki uniemożliwiające przypadkowe włączenie zasilania elektrycznego urządzeń.

Elementy audytu założeń systemu LOTO 

 1. Analiza możliwości i zakresu funkcjonowania Systemu LOTO przeprowadzona w oparciu o wymagania prawne, wymagania koncernu, wymagania normy Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001.
 2. Przegląd funkcjonujących procesów technologicznych i realizowanych działań pod kątem konieczności stosowania Systemu LOTO.
 3. Weryfikacji zasad dokumentowania. Ustalenie rodzajów występujących energii, które muszą być zabezpieczane Systemem LOTO.
 4. Wypracowanie podejścia do Systemu LOTO: remontowe, operatorskie, długie wyłączenia, zabezpieczenia stref niebezpiecznych, zabezpieczenia zmiany położenia, zabezpieczenia podwykonawców, itd.
 5. Raport omawiający zakres i zasady funkcjonowania Systemu LOTO zawierający:
  a) modele podejść do Systemu LOTO, zasięg procesowy (jakie maszyny, urządzenia, procesy, powinny być objęte System LOTO),
  b) zasięg przestrzenny (jakie działy powinny być objęte Systemem LOTO),
  c) zasięg funkcjonalny (jakie osoby muszą uczestniczyć w Systemie LOTO).

Budowa systemu LOTO - Wdrożenie systemu LOCKOUT-TAGOUT

KROK 1

Element 1 – Audyt
Element 2 – Szkolenie dla kierownictwa, grupy wdrożeniowej
Element 3 – Opracowanie zasad (Procedury, Instrukcje)
Element 4 – Wyposażenie (przeróbki instalacji wyłączników/zaworów, zakup sprzętu, instalacje stacji, wywieszenie instrukcji, …)
Element 5 – Szkolenia dla pracowników operacyjnych w zakresie stosowania zasad
Element 6 – Wdrożenie zasad

KROK 2

Praca w biurze:

 1. Opracowanie Instrukcji Systemu LOTO (wg ilości ustalonych z klientem w kroku 1) – w ramach przejętego rozwiązania (podział: maszyna/urządzenie/instalacja).
 2. Opracowanie procedury LOTO.
 3. Przesłanie instrukcji w formie plików edytowalnych.
 4. Skompletowanie zabezpieczeń LOTO.

KROK 3

Działania dodatkowe na życzenie Klienta

Praca w biurze:

 1. Wydruk i zalaminowanie instrukcji i wysyłka do klienta.
 2. Wydruk i zalaminowanie oznakowań punktów wyłączeń.

 

 Dostosowanie maszyn, urządzen, instalacji do wymagań systemu LOTO

 1. W zależności od złożoności problematyki ustalonej w czasie wizyty przy Budowie systemu LOTO: możliwa wizyta techniczna przed złożeniem oferty.
 2. Złożenie oferty cenowej.
 3. Przyjęcie oferty cenowej przez klienta.
 4. Fizyczne przebudowa/przeróbki/montaż elementów na maszynach, urządzeniach, instalacjach (prace elektryczne, automatyka, hydraulika, pneumatyka).
 5. Odbiór prac.
 6. Przeszkolenie załogi z zasad funkcjonowania Systemu LOTO, w tym: czytania i postępowania zgodnie z Instrukcją LOTO, identyfikowania punktów wyłączeń, stosowania poszczególnych produktów LOTO, uświadomienia zagrożeń związanych z brakiem zastosowania zasad Systemu LOTO.
 

Wdrożenie LOTO razem z blokuj.pl

Blokuj.pl będąca marką firmy TOPSERW oferuje produkty Lockout/Tagout firmy Master Lock, która opracowała systemy blokad, wykonanych z materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, charakteryzujące się następującymi właściwościami: odporność na skrajne temperatury, odporność na chemikalia, odporność na korozję i stabilność UV.
 
Elementy systemu blokad oferowanych przez nas są łatwe w użyciu, intuicyjne, łatwe do przechowywania oraz zapewniają bezpieczne i skuteczne odłączanie źródeł energii od maszyn i urządzeń. Elementy systemu blokad oferowanych przez Topserw są zgodne z zasadą: 1 pracownik – 1 kłódka – 1 klucz. Każdy użytkownik ma własny klucz. Jest to jedyna osoba, która może otworzyć swoją własną kłódkę bezpieczeństwa. We współpracy z Master Lock staramy się zapewnić pracownikom najwyższe bezpieczeństwo i dlatego wykorzystuje całe swoje doświadczenie dla tworzenia nowych systemów blokad oferujących rozwiązania problemów technicznych występujących w dziedzinie bezpieczeństwa. Skontaktuj sie z naszym przedstawicielem i umów się na spotkanie wprowadzające.